Η εγκατάσταση του τοπικού δικτύου επιτρέπει σε μια ομάδα υπολογιστών να χρησιμοποιούν κοινούς δικτυακούς πόρους, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν κοινή πύλη για πρόσβαση στο Internet. Η δημιουργία του τοπικού δικτύου αρχίζει από την επιλογή του τύπου σύνδεσης: ασύρματο (wireless network – wifi) ή ενσύρματο.

Πολλές φορές η δουλειά μεταφέρεται στο σπίτι και οι ανάγκες για ένα τοπικό δίκτυο έχουν μεταφερθεί και εκτός της επιχείρησης. Η δημιουργία ενός δικτύου είναι εύκολη υπόθεση για εμάς σε οποιονδήποτε χώρο και για όλες τις ανάγκες.

Η εγκατάσταση δικτύου με την τεχνολογία Ethernet (ενσύρματο δίκτυο) αποτελεί την πιο δημοφιλή λύση για εταιρικά δίκτυα.
Ένα καλό δίκτυο διασφαλίζεται με τη σωστή επιλογή των υλικών καλωδίωσης, την εγκατάστασή τους με βάση τα διεθνή πρότυπα, καθώς και την πιστοποίηση της εγκατάστασης. Όλα αυτά είναι σημαντικοί παράγοντες στην εξασφάλιση της ποιότητας της δομημένης καλωδίωσης διαμορφώνοντας έτσι ένα γρήγορο, αξιόπιστο, αποδοτικό και ασφαλές εταιρικό δίκτυο ούτως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων προβλημάτων που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην επικοινωνία και την εκτέλεση των εργασιών σας.

Αναλαμβάνουμε να στήσουμε τις βάσεις του τοπικού σας δικτύου και να τελειοποιήσουμε την υποδομή σας παρέχοντας σας τον κατάλληλο εξοπλισμό για μια αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων.

Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής:

  • Μελέτη υπάρχοντος δικτύου (εφόσον είναι διαθέσιμο)

  • Χαρτογράφηση και καταγραφή δικτύου και πριζών

  • Μελέτη νέου δικτύου, σχεδιασμός τοπολογίας καλωδίωσης και προϋπολογισμός κόστους

  • Προμήθεια εξοπλισμού (καλώδια, routers, switches, πρίζες κ.α.) και κατασκευή καναλιών

  • Κατασκευή καλωδίωσης τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων

  • Εγκατάσταση Patch Panel, Rack και Server

  • Παραμετροποίηση των υπολογιστών και των συσκευών που αποτελούν το δίκτυο

  • Έλεγχος συνδεσιμότητας και πιστοποίηση καλής λειτουργίας

  • Έλεγχος ασφάλειας δικτύου (firewall, content filtering, κ.α.)

  • Ενημέρωση και εκπαίδευση χρήσης του νέου δικτύου, εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη